KOPIENAS SARUNA Mālupē

01.03.2023. Mālupē tikāmies ar Malienas un Mālupes pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Šeit dzīvo darbīgi ļaudis, kuri labāk dara, nevis runā.
 • Šobrīd pagastu iedzīvotāji piedzīvo dažādas pārmaiņas, un ir neziņa par to, kā šīs izmaiņas ietekmēs ikdienas dzīvi.
 • Ir vajadzība stiprināt un aktivizēt kopienu, lai kopā varētu virzīt un ietekmēt savas vietas pastāvēšanu arī turpmāk.
 • Kā būtisks kopienas stiprināšanas resurss, kas trūkst, ir jaunas zināšanas, tāpēc tiks meklētas iespējas dažādu apmācību organizēšanai.
 • Mālupes Saieta namā notiek liela rokdarbnieču rosība. Šeit ciemiņus un apmeklētājus vienmēr sagaida skaisti roku darinājumi - gaumīgi, kvalitatīvi un ar izdomu.
01.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Liepnā

28.02.2023. Liepnā tikāmies ar Liepnas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Šeit dzīvo cilvēki, kuri šeit ir dzimuši, izauguši, turpinājuši dzīvot un strādāt, kā arī cilvēki, kuri šo vietu ir izvēlējušies un ir iejutušies. Viņus vieno stipra vietas piederības sajūta.
 • Liepnā ir aktīva velobraucēju kopiena.
 • Uzņēmīgi cilvēki ikdienā sniedz nozīmīgu ieguldījumu savas vietas veidošanā un sabiedrisku norišu dažadošanā. Būtiska ir kopienas spēja atzinīgi novērtēt šādu ieguldījumu un apzināties cik svarīga ir šādu cilvēku novērtēšana un stiprināšana.
 • Liepnenieši ir gatavi līdzdarboties savas pašvaldības darbības procesos, iesaistoties Iedzīvotāju padomes darbā, lai pārstāvētu savas teritorijas un iedzīvotāju intereses.
 • Šeit mītošajiem raksturīga viedokļu un uzskatu daudzveidība, tāpēc šīs vietas nākotne ir cieši saistīta ar kopienas spēju apvienoties un sadarboties nozīmīgu aktivitāšu īstenošanā.
28.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Jaunannā

24.02.2023. Jaunannā tikāmies ar Jaunannas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Jaunannā ir spēcīga kopiena ar stipru garu un darīt varēšanu.
 • Šejieniešiem ir dziļas kopā darīšanas tradīcijas ar kopīgiem tradicionāliem pasākumiem un aktivitātēm.
 • Aktīva pašdarbība visās paaudzēs ir lieliski palīdzējusi iedzīvotāju socializācijai pēc Pandēmijas izolēšanās.
 • Šeit dzīvo cilvēki, kuri ir Jaunnannieši līdz kaulam un par savu vietu un labklājību gatavi celties un degt.
 • Jaunanniešiem ir lielisks potenciāls, kas ļauj veidoties kā Viedajam ciemam.
 • Kopienai ir nozīmīgs atbalsta resurss- biedrība "Interešu centrs "Jaunanna"", kurā darbojas aktīvi un darīt varoši iedzīvotāji, kuri ir gatavi īstenot projektus un virzīt kopienas attīstību. Biedrība aktīvi sadarbojas ar Jaunannas jauniešu neformālo grupu Tikšķis, un kopīgi nodrošina jauniešiem interesējošas neformālās izglītības aktivitātes.
 • Jaunannieši ir gatavi izmantot pieejamās sabiedrības līdzdalības iespējas, arī Iedzīvotāju padomes, lai konstruktīvi iesaistītos pašvaldības lēmumpieņemšanā, aizstāvot kopienas intereses.
24.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Zeltiņos

23.02.2023. Zeltiņos tikāmies ar Zeltiņu un Ilzenes pagastu aktīvajiem un savas vietas patriotiem. Galvenās atziņas:

 • Cilvēks apzināti izvēlas savu dzīves vietu. Dzīvot laukos nevis pilsētā, būt vairāk dabā nevis ēku ielenkumā. Dot iespēju saviem bērniem iepazīt pasauli no tās pamatiem.
 • Cilvēki pagastu centros piedzīvo daudz nopietnākas pārmaiņas, kas rada papildus spriedzi pat visizturīgākajiem.
 • Notiek paaudžu maiņa. Ir nepieciešami jauni līderi, vēlams ne pašvaldības resursa ietvaros.
 • Iedzīvotāji saprot, ka ir nepieciešams aktivizēties un kopā darboties. Ir daudz iespēju kopdarbei, un arī ar nelielu atbalstu var pašorganizēties, un darīt lietas kopienas un sevis labā.
 • Ir lielisks potenciāls sabiedriski aktīviem procesiem, esošo rosīgo biedrību ietvaros, piemēram, biedrībā Biedrība "Ilzenes attīstībai", kurā apvienojušies vietas vērtībās un kultūrā balstīti cilvēki.
23.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Atē

22.02.2023. Atē tikāmies ar Annas un Kalncempju pagastu aktīvajiem un savas vietas patriotiem. Galvenās atziņas:

 • Mūsu kopienas cilvēki mīl savu dzimto vietu un sevi redz tieši šajā pagastā un novadā. Viņi ir savas vietas patrioti.
 • Pandēmijas laiks ir atstājis jūtamu pēdu cilvēku socializēšanā un komunikācijā. Ir grūti iznākt no mājas un iesaistīties kopienas aktivitātēs.
 • Iedzīvotāji apzinās, ka mazām kopienām ir vairāk jāsadarbojas un tam būtu noderīgs arī sabiedrības atbalsts.
 • Mēs piedzīvojam dažādas dzīves vides izmaiņas un paaudžu atšķirības, kas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti teritorijās ārpus pilsētām.
 • Cilvēki ir gatavi meklēt risinājumus un līdzdarboties savas kopienas un vietas labā.
22.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNAS

Aicinām ikvienu interesentu, kurš ir gatavs veltīt savu laiku sarunai par LEADER pieeju jaunajā periodā, piedalīties KOPIENU SARUNĀS, kas notiks laika posmā no 22.02. - 23.03.2023. dažādās Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas vietās. Mēs vēlamies, kopīgi domājot un runājot, atrast labākos veidus, kā un ko darīt nākošos piecus gadus un kam novirzīt pieejamo finansējumu, lai pēc pieciem gadiem mēs varētu atskatīties un justies, ka tas ir bijis lietderīgi un mērķtiecīgi izmantots resurss, kas virzījis mūs uz kopīgu un labāku rezultātu.

Ja neesi paspējis vai ticis uz KOPIENAS SARUNU sev tuvākajā vietā, vienmēr ir iespēja piedalīties citā vietā!

PASĀKUMA PLĀNOTĀ NORISE:

 • 30 min. - iepazīšanās
 • 30 min. - ieskats perioda 2015.-2022. rezultātos un aktualitātēs
 • 90 min. - kopīga darbošanās
 • 15 min. - saruna par iespējamiem risinājumiem
 • 15 min. - noslēgums.
Pasākumu laikā iegūtā informācija tiks apkopota un izmantota tālākajam darbam pie Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas LEADER Stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes. 

Par dokumenta izstrādi un apstiprināšanu ir atbildīga Alūksnes lauku partnerības Valde. Procesu vada Valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa (26330477, santa.harjoozolina@gmail.com).