Atklātā projektu iesniegumu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārta

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.

 • Projektu iesniegumu iesniegšana no 2023.gada 7.marta līdz 2023.gada 7.jūnijam.
 • Kārtas ietvaros izsludināts publiskais finansējums 223 506,21 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana vienā (apvienotā) rīcībā:

Kurš var pretendēt

 • Juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR iepriekšējā noslēgtajā gadā.
 • Juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas uzsāk saimniecisko darbību.
 • Uzņēmums, kuram nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes (kalkulators), un kuram plānotajā nozarē nav saistīti uzņēmumi ar apgrozījumu virs 150000 EUR.
 • LAD skaidrojums par saistītu (vienu vienotu) uzņēmumu vērtēšanu.

Kur meklēt veidlapas, MK noteikumus?

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv ir atrodami apakšpasākumu regulējošie NORMATĪVIE AKTI, iesniedzamo dokumentu PARAUGI, ROKASGRĀMATAS, u.c. noderīga informācija.

Projekta iesnieguma iesniegšana notiek TIKAI Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot sistēmā pieejamo PIETEIKUMU.

Ikvienam pretendentam ir jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienestā (LAD) kā klientam un EPS lietotājam.

Alūksnes lauku partnerības dokumenti

 • Ar Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties sadaļā Stratēģija.
 • Alūksnes lauku partnerības Projektu vērtēšanas komisijas NOLIKUMS.
 • Rīcības R3.6. pašnovērtējuma VEIDLAPA.
 • Tirgus analīzes VEIDLAPA.
Citi papildus iesniegtie dokumenti pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām NETIKS IZMANTOTI vērtējumā par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai un lēmuma pieņemšanā par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai.

NOSLĒGTĀS KĀRTAS

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros. Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai tiek organizētas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas. Kopš 2016.gada ir izsludinātas 8 kārtas, no kurām divas ir bijušas Nepārtrauktās pieteikšanās kārtas.

9.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2022.gada 20.novembra līdz 2022.gada 20.decembrim.
 • Kārtā bija izsludināts publiskais finansējums 253 856,95 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana vienā (apvienotā) rīcībā:

Kārtas rezultāti.

8.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2022.gada 31.janvāra līdz 2022.gada 1.martam.
 • Kārtā bija izsludināts publiskais finansējums 264 964,17 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana trīs rīcībās:

 • R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”;
 • R3.3. “Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana”;
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana t.sk. vietējo produktu realizācijas vietu attīstība”.
Kārtas rezultāti.

7.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2021.gada 22.novembra līdz 2021.gada 22.decembrim.
 • Kārtā bija izsludināts publiskais finansējums 317 408,38 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana divās rīcībās:

 • R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”;
 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”.

29.10.2021. notika TIEŠSAISTES INFORMATĪVAIS SEMINĀRS "LEADER projektu iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Alūksnes lauku partnerības teritorijā 7.kārtas ietvaros". Semināra prezentācijas:

Kārtas rezultāti.

6.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2020.gada 17.augusta līdz 2020.gada 17.septembrim.
 • Kārtā bija izsludināts publiskais finansējums 139 066,86 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana divās rīcībās:

 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana".
Kārtas rezultāti.

5.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2020.gada 24.februāra līdz 2020.gada 24.martam.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 314 864,04 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana četrās rīcībās:
 • R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana";
 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrism pakalpojumu un produktu veidošana un esoši kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana";
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana".
Kārtas rezultāti.

NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2019.gada 24.maija līdz 2019.gada 31.decembrim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 515 332,30 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas Rīcības:

 • R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”;
 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīšana";
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”;
Kārtas rezultāti.

3.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 22.novembrim
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 308 162,74 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas Rīcības:

 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrism pakalpojumu un produktu veidošana un esoši kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana".
Kārtas rezultāti.

I (nepārtrauktās) kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2016.gada 9.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 535 592,89 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas Rīcības:

 • R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”;
 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīšana";
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”;
 • R3.5. "Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana".

Kārtas rezultāti.